Referater diverse

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. august 2019

Bestyrelsesmøde den 26. august 2019 kl. 19.00

 

Mødet afholdt hos Formanden i Virum

 

Deltagere: Jean, Niels, Jørgen og undertegnede

Afbud fra kasserer, Ken Barbesgaard

 

 

Grundet den igangsatte debat på Facebook blev det debatteret hvorvidt suppleanterne skulle medvirke ved bestyrelsesmøderne.

Det var og er bestyrelsens holdning, at det fortsat ikke skal være tilfældet.

Dette er af nuværende bestyrelse besluttet, for at gøre møderne mere smidige og konkluderende.

I stedet har nuværende bestyrelse oprettet flere udvalg, netop for at inddrage medlemmerne og suppleanterne i klubbens virke.

Beslutningen er taget under iagttagelse af

 

Vedtægter for Dansk Politihundeforening, Helsingør afdeling

 

Af vedtægternes § 9 fremgår:

 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, deraf 1 formand, 1 kasserer og 1 sekretær.

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling, og afgår skiftevis 3 medlemmer lige år og 2 medlemmer de ulige år.

 

Øvrige bestyrelsesposter fordeles ved konstitution i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede på indkaldt bestyrelsesmøde.

 

Udebliver er bestyrelsesmedlem 3 på hinanden følgende gange fra bestyrelsesmøder uden at melde lovligt forfald, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes.

 

Med baggrund i den, af et medlems, skabte uro på Facebook, indkaldes til medlemsmøde den 4. september 2019 kl. 18.00 i klubhuset.

 

Herefter gennemgik vi referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Det blev godkendt. Dog med den bemærkning at rengøringslisten fortsat ikke var udfyldt.

Der henvises til, at man snarest skriver sig på listen.

 

Langeland.

Drøftelse herom. Indkøbslister og træningsplaner skal udfærdiges. Deltagerliste skal ophænges og der skal påføres deadline for tilmelding.

Prisen for deltagelse blev besluttet til kr. 500,-

Det skal bemærkes, at dette beløb dækker 2 x morgenmad, 2 x frokost, 2 x aftensmad, samt det løse indimellem, frugt, chips mv..

Samt ikke mindst øl, vand og vin.

Det er bestyrelsens opfordring, at man deltager i træningsweekenden.

Bestyrelsen samler sig til endnu et møde inden træningsweekenden for endelige klargøring til træningen.

Langeland afholdes i weekenden den 21., 22. og 23. september 2019.

Se opslag i klubben.

 

Næste bestyrelsesmøde indkaldt til den 11. september 2019 kl. 18.00 i klubhuset.

 

 

 

Referent

 

Kurt Aagaard LArsen

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. juni 2019

Politihundeforeningen i Helsingør, Bestyrelsesmødereferat.

Mødet afholdt den 24. juni 2019 kl. 1830 hos Ken Barbensgaard.

 

Deltagere, Jean, Niels, Ken, Jørgen og Kurt (referent).

 

Seneste referat gennemgået og godkendt. 

 

Sct. Hans festen havde været et godt og hyggeligt arrangement. 

Vi havde dog indtryk af, at vi godt kunne koordinere indkøbene lidt bedre, så vi ikke fik indkøbt mere end vi kunne spise. Der havde været meget i overskud. 

 

Sommerfesten står for døren. Den afholdes hos Kurt. Der er 11 tilmeldte. 

 

Rengøringsplanen, der er ophængt i klubhuset, skal opgraderes. (Læs, skriv jer på snarest).

 

Foreningens jubilæum spøger fortsat. Drøftelser om hvordan vi skal gribe det an. 

 

Valdemars Dag i København. Der skal fra bestyrelsens lyde en stor tak til dem der fandt tid og energi til at deltage. 

 

Kåringshjælp til klubbens hunde. Jean vil fortsætte med at få undersøgt mulighederne for at få kvalificeret hjælp til klubben. 

 

Næste møde den 19. august 2019 kl. 1830 - -- hos Ken.

 

 

Kurt Aagaard Larsen, referent. 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. maj 2019

Politihundeforeningen Helsingør, Bestyrelsesmødereferat.

Mødet afholdt mandag den 13. maj 2019 hos Ken Barbensgaard.

 

Deltagere: Jean, Niels, Ken, Jørgen og undertegnede.

 

Kassereren, Ken oplyste, at han var i gang med at få overflyttet bankadgangen. Han arbejder fortsat på sagen.

 

Område 6

Der var været tale om dannelse af en ny PH forening. Dette var der tilsyneladende ikke flertal for blandt PH afdelingerne på landsbasis.

 

Langelandsweekend, som afholdes den 20.-22. september er sat på opslag i klubben. Der opfordres til at man snarest skriver sig på opslaget.

 

25 års jubilæum for PH Helsingør.

PH Helsingør, vores forening har 25 års jubilæum i år. Det drøftedes om vi skulle holde en højtidelighed eller ej. Der var forskellige meninger herom. Intet besluttet, men det var indtrykket, at vi ikke skulle afholde noget på niveau med Roskilde. Dels var der hos os kun tale om 25 år, og det ansås også for at være begrænset udbytte vi ville få ud af en større begivenhed.

Kunne evt. også blot fremsende indbydelser til nære samarbejdspartnere, eller evt. blot holde en klubfest. Som angivet ingen fast beslutning om hvad der skulle ske.

 

Sommerfest var vi dog enige om at vi skal afholde. Flere datoer blev drøftet.

Det besluttedes, at sommerfesten afholdes hos referenten på Møllersvej 1, 3400 Hillerød fredag den 28. juni 2019 kl. 18.30.

Vi køber mad udefra som sidst. Opslag vil snarest blive opsat, ligesom jeg gætter på, at der vil blive noget opslået via “Facen”. Dette arrangement vil kræve egendelsbetaling lige som sidst.

 

Valdemarsdag, der erindredes om opslaget.

Flagfest på Axeltorv i Helsingør den 14. juni 2019 kl. 19.30.

Bemærk, der mødes ind på Kongevejens Skole kl. 18.30 for opsætning af kolonnen. Der opfordres til at møde op og vise fælleskab. 

Flagfest i København dagen efter, lørdag den 15. juni 2019 kl. 11.00 som er seneste ankomst til Livgardens Kaserne. Herefter er der samlet afgang til Rådhuspladsen hvor man skal være fremme kl. 12.50.

Også her opfordres der til at møde op for at vise fælleskab.

Her var seneste tilmelding den 14. maj 2019 til Tim Hvolgaard mht. logistik. Tlf. 4018 1150, eller tim@hvolgaard.net

 

Onsdag den 29. maj 2019 kl. 0945 og kl. 10.20

Merkio. Det færøske flag (Merikio/mærket) fylder 100 år. I den anledning anløber 7 historiske træsejlskibe Helsingør havn.

Danmarkssamfundet er blevet bedt om at opstille faneborg for at festligholde dagen.

Flemming og jeg vil lige se om vi kan møde op. Jørgen er på arbejde og kan ikke.

 

Figurantkursus.

Niels bad Jean undersøge muligheden for at vi kunne få interesserede på figurantkursus. Dette havde Mikkel fra Område 6 givet udtryk for var en mulighed hvis han fik en forespørgsel fra klubformanden. Jean tager kontakt.

 

Arbejdsweekend den 25.-26. maj 2019.

Merete, Jean og nu også jeg kan ikke deltage på dagen.

Der skal skaffes jord for planering i forbindelse med udlægning af græsarmering.  Medlemmer medbringer diverse håndværktøj og maskiner for arbejdsopgaver på dagen.

Først kommende lørdag undersøges nærmere hvilke opgaver der trænger sig på og skal udføreres. En del af opgaverne ses påført referatet af 8. april 2019

Herudover skal dog skaffes pensler. Der skal kigges på hundebure vinduesrammer og males hus.

 

Kåringshjælp.

Jean gav udtryk for at han ønskede at skaffe kåringshjælp/kompetencer udefra. Delte meninger herom, men vi enedes om, at vi ville finde egnet hjælp, som ville blive honoreret af klubmidler.

 

Opsætning af hegn mod jernbanen. Jeg har undersøgt via lokalbanen. Disse har ikke pligt til at opsætte hegn og ville derfor ikke gøre det. Klubben opsætter hegn.

 

Dragehytten (spejderhytte i Hillerød) ledig i hele oktober. Kan lejes fra fredag eftermiddag til søndag for kr. 2500,-

 

Næste møde mandag den 24. juni 2019 kl. 18.30 hos Ken.

 

Referent

Kurt Aagaard Larsen.

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. april 2019

Politihundeforeningen Helsingør, Bestyrelsesmødereferat,

afholdt mandag den 8. april 2019 hos Ken Barbesgaard.

 

Deltagere: Jean, Niels, Ken, Jørgen og undertegnede.

 

Kassereren, Ken oplyste, at han var i gang med at få overflyttet bankadgangen, men p.t. mangler NemId. Han arbejder fortsat på sagen.

 

Det drøftedes hvem der var kontingent fritagelse, ligesom det blev drøftet hvem der var på halvt kontingent. Ingen kunne umiddelbart klarlægge om der var tale om bestyrelsesbeslutning eller der var tale om en beslutning der var taget på en generalforsamling. Dette ville Jean forsøge at få klarlagt via tidligere referater som han er i besiddelse af.

 

Langeland træningsweekend. Ved sammentælling nåede vi frem til at der formentlig er tale om ca. 10 hundeførere der kunne være interesserede. Jean vil undersøge om der kunne skaffes træningshjælp fra hans opdrætter der bor i området.

 

Område 6, v. Mikkel har fremsendt anmodning om at vi får justeret vores figurantliste, idet flere står anført uden at være til rådighed.

 

Besøg af venskabsklub i oktober måned 2019.

Vi enedes om, at vi ville undersøge mulighederne for evt. privat indlogering. Herudover også mulighed for at låne en spejderhytte enten i Kvistgård området, således at klubhuset kunne anvendes træningsmæssigt, eller evt. i Hillerød området, hvor vi alternativt kunne benytte det gamle rensningsanlæg på Kirsebær Alle.

Jeg undersøger omkring spejderhytte i Hillerød. Nærmere Frydenborgvej.

 

Jean mindede om, at Roskilde PH har 75 års jubilæum i maj 2019. Hvordan med gave?

Vi besluttede, at vi ville skaffe en platte/eller lign. med indgravering. Mente at det var Lone Klenske der klarede det sidst og underretter hende om, at hun om muligt skulle klare dette.

 

Lydighedshold. Niels og Henrik er tovholdere. Niels vil få igangsat, med behørig hjælp fra Henrik og os andre.

 

Mobilepay. Øl og vandkassen er blevet digitaliseret. Jørgen har fået oprettet en box. Herefter vil betaling skulle foregå via Mobilepay.

Box00528. Adressaten vil være Sodavandskassen.

 

Arbejdsweekend blev drøftet omkring forberedelse. Vi blev enige om at bestyrelsen ved møde i klubben vil gennemgå hvad vi skal have lavet af arbejde.

På nuværende er det fastslået er der skal udføres arbejde jf. nedenfor, men der kan komme yderligere på.

 

Hundebure, låse m.v.

Maling til huset.

Færdiggørelse af dør til rekvisitrum.

Klipning af diverse bevoksning (Medbring på arbejdsdagen div værktøj, save, klippere mv).

Oprydning, specielt bagsiden af klubhuset.

 

Jeg blev mindet om, at jeg jf. tidligere referat havde lovet at undersøge mht. hegn mod jernbanen.

Fik en huskekage. Undersøger via Banedanmark eller hvem der evt. har kompetencen.

 

Næste møde 13. maj 2019 kl. 18:30 hos Ken, Elmegårdsalle 57, Hillerød.

 

Referent

 

Kurt Aagaard Larsen. 

 

Referat af Generalforsamlingen 2019

Generalforsamling 2019

Dansk Politihundeforening

Helsingør Afdeling.

  

Dato: Onsdag d. 20. februar 2019

Sted: Klubhuset, Kongevejen 425, 3490 Kvistgård

15 medlemmer tilstede (+ 3 fuldmagter).

 

Indkaldelse udsendt d. 16/1-2019

 

Dagsorden

 1.     Valg af dirigent.

Kurt Aagaard enstemmigt valgt

Indkaldelsen blev konstateret rettidigt indkaldt

 

2.     Valg af referant.

Merete Christophersen blev enstemmigt valgt.

 

3.    Formandens beretning.

Formandens beretning for 2018

Endnu et år er gået og lidt er der da sket i PH Helsingør siden sidste år!

 

Vi har haft lidt afgang af medlemmer, men som alle ved, så handler det om kvalitet og ikke kvantitet.

Og apropos kvalitet, så lad os begynder denne Generalforsamling med at sige TILLYKKE til Niels, der blev kåret i oktober måned og med hans instruktøruddannelse!

Vi ved, at Henrik også lige om lidt er færdig med hans uddannelse, så vi siger tillykke på forhånd.

 

Hvad har vi ellers oplevet i PH Helsingør i 2018:

Vores festgen er ikke til at tage fejl af:

En Sankt Hans fest uden bål, en virkelig hyggelig og festlig høstfest hos Lone og Manfred og ikke mindst lige så skøn og hyggelig julefrokost hos Kurt og Joan – tusind tak fordi I stiller op og lægger hus til alle os hundefolk J

 

År 2018 begyndte med 2 fyldte hvalpehold, nedrivning af klubbens køkken som dog, efter Henriks store arbejde med ombygning af vores redskabsrum, kom tilbage til sin vante plads.

Arbejdsdagen blev til en arbejdsweekend, og alle fremmødte knoklede og hvor blev der bare flot rundt om og i klubhuset! Tak til de fremmødte og især Henrik, som virkelig har lagt mange timers arbejde heroppe og som var i betragtning til årets flidspokal, men blev slået på stregen af Lone Rasmussen.

 

Fællestræningen har også haft mange tilmeldte og vi har oplevet lidt af hvert – løbende gæs på Frilandsmuseet, rådnetårne og syngende rensdyr på Bakken. Vi fortsætter 2019 med fællestræning, da miljøstærke hunde er en stor fordel i mange henseender.

 

Valdemarsdag d. 15. juni har altid været en tradition for os i PH Helsingør, og den genoptog vi i 2018 med deltagelse af Kurt, Jørgen og Merete. Valdemarsdag gentages hvert år, og i år er der jubilæum og arrangementet vil foregå på Rådhuspladsen i København – lad os tage med så mange som muligt!

 

Træningsweekenden blev afholdt her i klubben med besøg af Torben P. og Mikkel. På trods af regnvejr lørdag, havde vi en dejlig dag med lækre bøfsandwhiches a la Niels, og fredag bød på Jørgen på et spændende nattespor – dejlige dage på trods af en lidt amputeret træningsweekend.

 

Vi var også en tur på Kildegården, og vi er blevet inviteret med igen i år.

 

Og hvad har vi så af planer for 2019

-Kåring af flere hunde! Vi har et par stykker på spring

-Deltagelse i flere konkurrencer

-25 års jubilæumsfest! Det skal vi tale mere om i aften.

-Vi udvider samarbejdet med PH Birkerød med bidtræning og måske mere...

-Vi er ved at etablere samarbejde med en anden venskab-forening og fællestræning med denne er på tegnebrættet.

 

-Så håber vi, at der er nogen der vil være figuranter – meld gerne tilbage til mig.

-Vi skal have stablet et lydighedshold på benene, man må gerne melde tilbage hvis man er interesseret.

-Hjemmesiden får et løft i løbet af kort tid og vil blive opdateret jævnligt.

-Så skal vi som sagt på Kildegården i maj

-Træningsweekenden i september skal vi have en snak om senere i aften, men mon ikke vi skal forsøge at komme til Langeland i år?!

-arbejdsdagen slipper vi heller ikke for, og der er nok at lave – så bare kom frem med malerpenslerne.

 

Hvis noget er glemt, så er det ikke med vilje

 

TAK FOR ENDNU ET DEJLIGT ÅR!!!!

 

Kommentarer og tilføjelser til formandens beretning:

-         Bidtræning med PH Birkerød hver 14. dag begyndende d. 10/3-2019. Der vil ved behov blive lavet en prioriteringsliste over deltagere til bidtræningen. Alle skal have mulighed, men hunde der står foran konkurrence og kåring har førsteret.

-         Niels og Henrik vil gerne tage et lydighedshold i foråret.

-         Tak til Jean og Merete for deres store arbejde for klubben.

FORMANDENS BERETNING ER GODKENDT!

 

 

4.     Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.

Udlevering af regnskabsoversigt.

 

15 medlemmer har betalt kontingent dd.. Vi mangler indbetalinger fra et par stykker.

Kassereren foreslår at vi sammenlægger 3 kontoer til en konto. Dette for at spare div. gebyr – det vedtages!

 

Spørgsmål til kasseren:

Hvad var sidste års minus kontra -19353 i år? Der svares at der intet minus var sidste år.

Der diskuteres lidt rundt om bordet hvad vi kan gøre for at begrænse vores minus i 2019;

- bl.a. foreslås det bestyrelsen at kontakte hovedforeningen mhp. Reklameindtægter på vores hjemmeside.

- Vi kan også vælge at øge deltagerprisen på vores aktiviteter f. eks. Fester mv.

Regnskabet godkendes.

 

 

5.     Indkomne forslag.

a)     Sammenlægning af 3 bankkonti til 1

Forslaget er vedtaget.

 

b)     Arbejdsweekend d. 25. -26. maj

Forslaget er vedtaget.

 

c)      Anette indstilles som æresmedlem i klubben

Forslaget er vedtaget med stor applaus!  

 

6.     Fastsættelse af kontingent 2019.

Bestyrelsen foreslår stigning i kontingent for aktive medlemmer

900,- kr. for aktivt medlemsskab 2020

350,- kr, for passivt medlemskab 2020

Ingen afstemning – enighed.

 

7.     Valg.

Bjarne og Sanne valgt som stemmetællere – der kan være 18 stemmer.

 

Kasserer                                      Ken Barbesgaard er ny kasserer valgt med stor applaus.

Bestyrelsesmedlem                     Niels De Fries Thøstesen

Bestyrelsessuppleant                   Lone Klenske modtog genvalg

Bestyrelsessuppleant                   Sussi Nielsen

Revisor                                        Søren Nymann modtog genvalg

Revisor suppleant                        Jane Wegman

Fanebærere                               Jørgen Olsen & Flemming Løvehammer

 

Niels De Fries Thøstesen blev valgt som bestyrelsesmedlem efter skriftlig afstemning mellem ham og Sussi Nielsen, som begge ønskede at stille op til en bestyrelsesplads (Sussi som genvalg).

Niels fik 9 stemmer, Sussi fik 6, 3 blanke stemmer.

Dejligt at folk ønsker at være en del af klubbens fremtid – tak for det.

 

 

  8.     Eventuelt.

a)     Træningsweekend 2019 – Langeland?

Der snakkes ved bordet. Glæden for Sørens sommerhus på Langeland er stor, dog tilkendegiver to medlemmer, at de ikke kommer til at tage med til Langeland.

Der er mulighed for telt og campingvogn på Langeland.

Formanden og bestyrelsen vil aftale nærmere.

 

b)  25 års jubilæumsfest. Vores stiftende generalforsamling var d. 9/11-1994 og dermed er vores jubilæumsdato d. 9/11-2019, dog ønskes det at en jubilæumsfest skal afholdes i løbet af sensommeren. Der er snak om helstegt pattegris, vi skal invitere tidligere medlemmer, hvis der kommer for mange mennesker, kan vi evt. låne Kvistgård IF’s klubhus.

Bestyrelsen vil sætte rammerne for festen og aktivitetsudvalget vil følge op.

 

c)     Div. Udvalg.

Bestyrelsen har lavet en oversigt over klubbens udvalg, så man ved hvor man kan henvende sig.

1)     Instruktørteam: Annette,  Jean, Jørgen, Merete, Sussi, Henrik, Niels skal mødes 1-2 gange om året.

2)     Aktivitetsudvalg: Lone K, Niels, Merete, Sussi, Anne-Marie skal mødes 1-2 gange om året.

3)     Pladsforvaltning: Annette og Jørgen

4)     Materieludvalg: Jean, Jørgen og Ken

5)     Arealforvalter: Kurt Aagaard

Kurt har god kontakt til en storbonde i lokalområdet. Kurt laver en oversigt over sporarealer der kommer op i klubhuset. Der er meget mark i Saunte og Kurt vil undersøge muligheden for Rørtangsvej.

Mht. skovarealer skal der varsles 8-10 dage i forvejen, når man søger skovarealer. Vi skal huske at de åbne hundeskove må benyttes hele tiden.

 

d)      Kalender/årshjul

Formanden oplyser at bestyrelsen vil lave et årshjul med begivenheder samt et planlægningshjul, så vi kan nå at følge med i årets vigtigste begivenheder.

 

e)     Nordsjællandspoliti søger figuranter

Narkohundene ønsker vores hjælp i forbindelse med noget træning d. 4/3-19, ca. 3-4 timer. Merete laver begivenhed på facebook hvor man meget gerne må tilmelde sig.

 

f)     Valdemarsdag 2019

Bliver som tidligere nævnt afholdt på Rådhuspladsen i Kbh. i år. Merete vil gerne arrangere øveture til KBH., hvis nogle har lyst.

 

g)      Træning med svensk politi

Lones nabo i Sverige tilbyder træning med svensk politi. Snak med Lone ved interesse.

 

h)      Erkendtlighed til afgående kasserer

Bjarne har valgt at stoppe som kasserer og fik en lille erkendtlighed for sin store indsats for klubben.

 

 

Dirigenten takker for god ro og orden.

Klubben gav det traditionsrige stjerneskud til dem der havde tilmeldt sig spisning.

 

Dansk Politihundeforening Helsingør Afdeling længe leve!!!!!   

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 7/3 2018

 

Fremmødte: Jørgen, Kurt Å, Jean, Niels, Sussi, Bjarne, Lone K.

                                                      

 Fremtidige planer for klubben

 

 

 

1)      Medlemsmøde:  Onsdag d. 21/3 kl. 17.30 Med spisning

 

 

2)       Arbejdsdag ved klubhus:  Lørdag d. 26/5 ( primært ) + 27/5

 

                                         Bjarne påtager sig at flytte køkken i klubhus

                                         Bjarne udfærdiger en arbejdsplan for dagen

                                         Hul ved toilet skal lukkes. Niels sørger for 2 rottefælder her.

 

3)      Pladsmangel

                                         Klubben har brug for ekstra plads til traktor m.m.

                                         Sussi forhører sig hos Villy ( fra kommune pladsen ved siden af                                                  klubben )

                                         om de evt. har en container de vil ” låne ” os.

                                         Den bør minimum være 10 fod.

 

4)      Stambogslister

 

                                          Hvem har koden? Jean kontakter hovedforening og får lister.

 

5)      Status på hvalpehold

 

                                          Hold 1 har 5 tilmeldt

                                          Hold 2 har 7 tilmeldt

 

6)      Førstehjælpskursus

 

                                          Forslåede datoer: Søn. d. 3/6 el. Søn. d. 17/6

 

 

 

 

 

7)      Træningsweekend Tikøb 21-22-23 september

 

                                            Torben P. inviteres

                                             Figuranter?

 

 

8)      Bestyrelses fordeling  

                                           Formand: Jean Lønfeldt Pedersen    

                                           Sekretær: Kurt Aagaard Larsen

                                           Kasserer: Bjarne Frederiksen

 

Div. Udvalg:

 

Materialer:                          Jørgen Olsen

                                           Bjarne Frederiksen

                                           Annette Hedemann

 

Aktivitetsudvalg:

 

                                         Merete Christophersen

                                         Sussi  Nielsen

                                         Niels De Fries Thøstesen

                                         Anne-Marie Toft Madsen

                                         Lone Heisel Klenske

 

9)      Udvalgsmøder

                                        

                                           Der skal findes datoer for div. udvalg.

                                           Instruktører mødes 1-2 gange om året.

 

 

10)  Foder:

 

                                          Det lokale ”Husse foder” er stoppet, men Jan Boye og Kathrine

                                          Linnet fortsætter pt. uforandret med at levere.

 

11)  Div. tilbud i klubben:

 

                                          Man opfordrer medlemmer til at huske at til/fra melde sig div.                                                tilbud

                                          klubben måtte tilbyde. F.eks. Meretes skrivelse: ” Forslag til                                                    holdtræning

                                          i PH Helsingør ”. Tjek altid opslagstavle i klubhuset.

 

Referent: Lone Heisel Klenske                                                                              

Referat af Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Dansk Politihundeforening

Helsingør Afdeling.

  

Dato: Onsdag d. 16. februar 2018

Sted: Klubhuset, Kongevejen 425, 3490 Kvistgård

17 medlemmer tilstede (+ 1 fuldmagt).

 

Indkaldelse udsendt d. 6/1-2018

 

Dagsorden

 1.     Valg af dirigent.

Kurt Aagaard enstemmigt valgt

Indkaldelsen blev konstateret lovligt indkaldt

 

2.     Valg af referant.

Merete Christophersen blev enstemmigt valgt.

 

3.    Formandens beretning.

Den konstituerede formands beretning for 2017:

 

Det er ikke længe jeg har været formand, men jeg vil gerne sige et par ord alligevel.

 

Først tak for Jeres støtte og opbakning de sidste par mdr.

Det var jo en uventet situation som PH Helsingør pludselig stod i, i november måned.

Jeg vil gerne rose bestyrelsen for deres ansvarsfuldhed og deres vilje til at få klubben godt videre.

Og dette vil jeg også gerne rose Jer medlemmer for – det er så dejligt at se, at vi står sammen, bakker op om arrangementer, påtager sig nye opgaver og hjælper med den daglige drift, såvel som arrangementer og klubbens vedligeholdelse.

 

For at nævne noget af al den store hjælp:

 

-Lone og Manfred der laver mad til vores arrangementer

-Mette der har sørget for + sporarrangement

-Lille Kurt der har sagt ja til at stå for arealer og kontakt med skov- og lodsejere.

-Niels og Jørgen der har lånt renseanlægget til fællestræning

-Niels der har sørget for grus til stien, så vi ikke falder – Claus, Henrik, Flemming, Ken, Jørgen og Merete der brugte en lørdag på at lægge det ud – SÅ godt arbejde af Jer alle sammen.

-Claus der har skaffet en sponsor til klubben, der stiller entreprenørmaskiner til rådighed til det kommende års forbedringer på vores arealer.

- Annette der henter morgenbrød hver lørdag og Bjarne der tager turen til slagteren efter lækkert pålæg.

 

Tak for stor deltagelse til vores fællestræninger, vi er glade for at tiltaget er en succes.

 

Et blik på året der er gået:

 

Vi begyndte 2017 med at tage afsked med vores tidligere formand Erling, der blev begravet i Asminderød kirke d. 26. januar.

 Det var en smuk dag, Dansk Politihundeforening var repræsenteret af mange lokalafdelinger og os fra Helsingør mødte talstærkt op med hunde for at vise Erling den sidste ære og respekt.

 

Victoria sørgede for at gøre os alle klogere på schæferhundens ve og vel, ved at afholde flere arrangementer på Københavns Dyrehospital med dyrlæge og fysioterapeut – meget lærerigt og spændende – vi er i hvert fald flere der nu bruger jakker til vores hunde når de sidder i bilerne.

 

To hvalpehold og et lydighedshold kunne vi også byde på sidste år, det bliver forhåbentligt noget vi fortsætter med i år. Tak til Merete og Victoria for deres tid og lyst til disse hold.

 

Vi havde nogle dejlige dage på Kildegården i maj måned, med skøn mad fra Manfred.

 

En effektiv og tiltrængt arbejdsdag fik vi også presset ind. Vores fine klubhus og redskaber strålede efter en kæmpe indsats fra alle – arbejdsdagen gentager vi sjovt nok også i år, måske forlænger vi den endda lidt, så vi allerede begynder om fredagen for dem der har tid og lyst, men mere om det senere på året.

Vi får brug for hjælp ad hoc i løbet af året, når vi skal i havn med alle vores projekter for 2018, bl.a. at få lys på banen og udgrave kloakken til toilettet.

Vi ved godt, at der er andet i livet end PH Helsingør, og har stor forståelse for at man ikke kan deltage i alting.

 

Arbejdsdagen dannede grobund for en ny tradition i PH Helsingør, vi afholdt nemlig Sankt Hans for at komme af med alle de grene og træer vi havde fældet.

Det blev en dejlig aften med Oscars bøfsandwhich, bål, sang og snobrød. Vi håber, at se ligeså mange af Jer igen i år.

 

Samles og feste er vi rigtig gode til her i PH Helsingør, vi havde et brag af en sommerfest og julefrokost, og vi glæder os allerede til sommerfesten 2018.

 

Det forgangne år har budt på mange konkurrencer og flotte resultater.

Lone og Tyson kom i finalen i områdemesterskabet og Bjarne og Ubi blev kåret i august – stort tillykke til begge med resultaterne af Jeres flotte arbejde.

 

September bød på et genopstået Sjællandsmesterskab som blev afholdt med kæmpe succes! Det var et stort arbejde som alle havde lagt for dagen og PH Helsingør høstede stor ros for dette arrangement.

 

I september måned havde vi vores tilbagevendende træningsweekend. For anden gang var vi i spejderhytten i Tikøb. Vi havde besøg af Rune, Jeppe og David fra Jylland, og sender dem en stor tak for deres store arbejde og deres villighed til at tage den lange tur herover.

Jørgen, Torben P. og jeg selv var også instruktører på holdene, også en kæmpe stor tak til Jer for at deltage og træne.

Vi vil selvfølgelig afholde en træningsweekend i 2018, men hvor?? Det vil vi komme ind på senere i aften.

 

Desværre måtte klubben aflyse klubmesterskabet i 2017, da Kurt og Tove trak sig som dommere tre dage før, men forhåbentligt har vi så flere kårede hunde til mesterskabet i 2018.

Jeg vil i den forbindelse opfordre ethvert medlem der har tid og lyst til at deltage i figurantuddannelserne i løbet af 2018, så vi på sigt også kan få dommere i klubben igen. Jeg og andre i klubben, vil gerne hjælpe kommende figurantføl hvis de ønsker det.

 

År 2017 blev afsluttet med et farvel til en del medlemmer og vi er nu 36 medlemmer i klubben, dvs. vi har sagt farvel til 8 medlemmer i det forgange år, her iblandt Finn, der er rykket til Ringsted PH – vi ønsker alle tidligere medlemmer held og lykke i fremtiden.

Vores klub er blomstret op igen og vi har stor tilslutning til vores fællestræninger og lørdagstræning.

 

Så når vi til 2018…..

Vi har begyndt året med fællestræning og en super julefrokost – stor tak til Sussi og Bjarne for deres store engagement og arbejde J

 

Vi i bestyrelsen har planer for 2018 …..

 

Vi håber, at vi i løbet af foråret kan afholde prøvekåringer for flere hunde og forhåbentligt få kåret disse i det første halvår af 2018

 

Vi har valgt at takke nej til patruljeoprykningen i marts, da vi mangler tid og planlægningskoordinatorer.

 

Vi vil igen tilbyde hvalpetræning og lydighedshold, og endda tilføje nye hold til klubben, med et hvalpefortsætter og måske et rallyhold.

 

 

Tak for en god afslutning på 2017.

 

4.     Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.

Regnskabet godkendt.

18 medlemmer har betalt kontingent dd.. Vi mangler indbetalinger fra en del.

Der er bestilt nye bidepølser direkte fra Schweikert (også til salg til medlemmer til en favorabel pris).

Der spørges ind til salg af bolde + guffere fra Husse. De godbidder vi havde til salg i en periode, var et restparti og ikke noget som var voldsomt populært oppe i klubben og er ikke noget som vi vil investere i. De bolde vi havde til salg var ligeledes et parti som Bjarne havde skaffet.

 

5.     Indkomne forslag.

a)     Forslag om halvt kontingent til bestyrelsessuppleanter og revisor.

Kassereren forklarer at revisoren gør et KÆMPE stykke arbejde.

Forslaget er vedtaget med stort applaus.

 

b)     Erkendtlighed til instruktører der har kursushold.

Dette er et forslag fra bestyrelsen. Der gives 50,- pr. hund på kursusholdet til instruktørstaben på det pågældende hold. Dette skal ses som tilskud til benzin mm..

Forslaget er vedtaget med stort applaus.

 

6.     Fastsættelse af kontingent 2019.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

800,- kr. for aktivt medlemsskab 2019

350,- kr, for passivt medlemskab 2019

Ingen afstemning – enighed.

 

7.     Valg.

Sussi og Anne-Marie valgt som stemmetællere – der kan være 18 stemmer.

 

Formand                                      Jean Lønfeldt Pedersen modtog valg

Bestyrelsesmedlem                      Jørgen Olsen modtog genvalg

Bestyrelsesmedlem                      Kurt Aagaard Larsen

Bestyrelsessuppleant                   Lone Klenske

Bestyrelsessuppleant                   Niels De Fries Thøstesen

Revisor                                       Søren Nymann modtog genvalg

Revisor suppleant                        Ken Barbesgaard

Fanebærere                               Jørgen Olsen & Flemming Løvehammer

 

Kurt Aagaard blev valgt som bestyrelsesmedlem efter skriftlig afstemning mellem ham og Lone Klenske, som begge ønskede at stille op til en bestyrelsesplads.

Kurt fik 13 stemmer, Lone fik 5.

Dejligt at folk ønsker at være en del af klubbens fremtid – tak for det.

Sussi er gået fra pladsen som bestyrelsessuppleant til bestyrelsesmedlem da Kurt Verup forlod bestyrelsen og denne plads er først på valg til næste år.

 

 8.     Eventuelt.

a)     Træningsweekend 2018 – Langeland?

Bestyrelsen er interesseret i at høre medlemmernes holdning til hvor vores træningsweekend 2018 skal afholdes – Tikøb eller Langeland.

Der snakkes ved bordet - der er for og imod begge steder, Tikøb er meget dyrt at leje og fremstår lidt upersonligt, til gengæld er der plads til rigtig mange.

Turen til Langeland er lang, men hyggelig og Sørens sommerhus er nu udvidet med en garage, hvor vi kan sætte langbord ind og evt. være mere end 18 til spisning.

 

Det aftales, at klubbens medlemmer skal tilkendegive deres ønske om Tikøb/Langeland. Der laves opslag på tavlen i klubben og på facebook. Der skal svares senest d. 1/3-2018.

Dato for træningsweekenden udmeldes hurtigst muligt, men afhænger af hvor vi ønsker at være, da det skal passe med Søren, hvis turen går til Klokkebanke på Langeland.

 

b)     Div. Udvalg.

Bestyrelsen har lavet en oversigt over klubbens udvalg, så man ved hvor man kan henvende sig.

1)     Instruktørteam: Annette, Bjarne, Jean, Jørgen, Merete, Sussi, Victoria

2)     Aktivitetsudvalg: Lone K, Niels, Merete, Sussi, Anne-Marie

3)     Pladsforvaltning: Annette, Bjarne, Jørgen

4)     Materieludvalg: Bjarne, Jean og Jørgen

5)     Arealforvalter: Kurt Aagaard

I forbindelse med gennemgang af ovenstående, foræller Kurt, at der skal varsles 8-10 dage i forvejen, når man søger skovarealer. Vi skal huske at de åbne hundeskove må benyttes hele tiden.

Bjarne tilføjer at Krogerup skov som ligger ved strandvejen også er en hundeskov.

Der foreslås at laves en ny mappe med skovtilladelserne.

 

c)      Sporarealer.

Mette fortæller at vi har fået lov til at gå spor hos Maria som vi har besøgt til vores fællestræning i februar. Marias telefonnummer vil komme op på tavlen, og så skal vi bare ringe til hende hvis man ønsker at benytte hendes marker.

Vi vil selvfølgelig også lægge denne information i en mappe i klubben.

 

d)     Sjællandsmesterskab.

Snak omkring bordet – tilkendegivelse om at bakke op om bestyrelsens beslutning ifh. SJM 2018.

 

e)     Kommunikation i klubben

Snak om facebook/hjemmeside/tavle i klubben. Vi laver en infotavle i klubben. Aktivitetskalenderen på hjemmesiden er ajourført og disse aktiviteter skal skrives ind i kalenderen i klubben. Facebook skal ikke være eneste sted med vigtige informationer – tavlen i klubhuset skal også bruges til vigtige beskeder.

 

f)      Holdtræning – holdinddeling til lørdagstræning.

Jean og Merete havde lavet et udkast/forslag til hvordan man kan inddele klubbens medlemmer i hold og garantere MULIGHED for bidtræning mindst en gang om måneden. Der ligger et par ekstra eksemplarer af forslaget oppe i klubhuset, men kort fortalt vil lørdagene blive inddelt som følger:

 1. Lørdag i hver måned er der fællestræning på tværs af alle hold
 2. Lørdag kl. 10-13 begynderkåringshold
 3. Lørdag kl. 10-13 kåringshold
 4. Lørdag kl. 10-13 konkurrencehold
 5. Lørdag ingen fastlagt bidtræning – måske en figurant udefra etc.

 

DET ER FRIVILLIGT AT DELTAGE I DETTE TILBUD

 

Man skal selv rette henvendelse til Jean/Merete inden d. 1. marts, for holdtilmedling.

 

For at komme på kåringsholdet er der flg. adgangskrav:

 

 • Medlem af klubben, stambogsført hund etc.
 • Indstilling/godkendelse fra instruktørstaben (Jean, Jørgen, Annette, Sussi, Bjarne, Merete).
 • Som udgangspunkt er der max 6 deltagere på kåringsholdet som opstartes efter behov.
 • Grundlæggende lydighed SKAL være på plads.
 • Hunden skal have de fornødne drifter (der er ikke tid til at oparbejde drifter på et kåringshold).
 • HF er egnet mht. tid, lyst og gå på mod.
 • HF skal have den grundlæggende forståelse for PH programmet

 

Hvis det skal lykkes, så kræver det ANSVAR FOR EGEN LÆRING OG SAMARBEJDE.

 

Der er ros og umiddelbar tilslutning til forslaget – vi begynder i marts.

 

Dirigenten takker for god ro og orden.

Klubben gav det traditionsrige stjerneskud til dem der havde tilmeldt sig spisning.

 

Dansk Politihundeforening Helsingør Afdeling længe leve!!!!!   

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 22. november 2017

DANSK POLITIHUNDEFORENING

Helsingør afdelingen

                                                                               

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 22. november 2017 kl. 18.00 Snekkersten.

Bestyrelsesmøde d. 22/11-2017

Tilstede: Jean L. Pedersen, Bjarne Frederiksen, Jørgen Olsen, Sussi Nielsen, Finn Kragh

Ref.: Jean.

 

Pkt. 1. Klubbens fremtid samt den sidste uges hændelser.

Bestyrelsen diskuterede nuværende og fremtidige muligheder for klubbens fortsatte virke.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte klubben og vil lægge op til dette på medlemsmødet.

 

Pkt. 2. Der vil blive fremlagt forslag til ny struktur/hold for bestyrelsen på mandag.

 

Pkt. 3. Bestyrelsen ønsker at Jean skal fortsætte som formand, men ønsker Jean dette? Lad os se tiden an til Generalforsamlingen.

 

Næste bestyrelsesmøde fastsat til mandag d. 27. november 2017 kl. 1800

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13. september 2017

DANSK POLITIHUNDEFORENING

Helsingør afdelingen

                                                                               

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13. september 2017 kl. 1800 i Klubhuset.

 

Til stede:

Tove Leth

Bjarne Frederiksen

Jean Petersen

Jørgen Olsen

Kurt Verup Runefelt

Sussi Nielsen

 Godkendelse af sidste referat.

1.     Referatet blev gennemgået og godkendt.

 2.    Orientering om det kommende områdebestyrelsesmødet d. 14. september 2017 i Tåstrup.

Dagsordenen udsendt d. 14. august 2017

Forsalg til Vedtægter for Områdekassen er ved at blive udfærdiget grundet ”hvidvakseloven”.

 3.       Forårets konkurrencer 2018.

Forslag til at vi lægger billet ind på: Patruljeoprykningen d. 29. april 2018.

Efter områdebestyrelsesmødet d. 14. september 2017 ser forårets konkurrencer således ud:

 04. marts 2018:      Områdemesterskabet del 1 i Frederiksværk

18. marts 2018:       Områdemesterskabet del 2 i Tåstrup

08. april 2018:          Unghunde 1 i Birkerød – Kurt er overdommer.

15. april 2018:          Områdemesterskabet FINALEN (Sek. 1/Frederiksværk på KG)

28. april 2018:          Kriminaloprykning Skovbo – max 5-6 deltagere

29. april 2018:          Patruljeoprykning arrangeres af Helsingør – max 15 deltagere

 4.       Klubmesterskabet 2017 lørdag d. 18. november 2017

Startgebyr kr. 50. – sidste tilmelding d. 28. oktober 2017 på tavlen i klubhuset.

Også hjælpere m.v. må meget gerne melde sig til – for uden hjælpere ingen konkurrencer.

Der arrangeres: Lydighedscup – Ukårede – Unghunde – (Patruljehunde) – (Vinderhunde).

Men vi må lige se på oprykninger ved Unghunde 2 inden der låses fast.

Jørgen Olsen og Sussi Nielsen arrangerer med Kurt Verup på sidelinjen

 5.       Tikøb weekenden d. 29. september 2017

Der kommer 3 ”magtanvendelsesinstruktører” fra Jylland.

Rune Carøe Pedersen, David Premach og Jeppe Sunill Andersen, så det driftsfremmende vil jo komme i højsæde.

Grov timeplan:

 • Fredag mødes fra kl. 1600
 • Aftensmaden kl. 1900 fredag består af ”sommerfestgryderetten”, hvorefter der er forfølgelsesspor.
 • Lørdag aften grilles der
 • Søndag sluttes af med frokost, hvorefter vi selv skal rengøre.
 • Vi skal senest være ude søndag kl. 1600.

 6.       Venskabsdyst med Frederiksværk i 2017.

Udskudt til en anden gang, idet der har været rigeligt med arrangementer for begge klubber.

 7.       Hvalpehold - Lydighedshold.

Lydighedshold startende lørdag d. 14. oktober 2017 kl. 1300 med Joy Christensen og Tove Leth.

Hvalpehold starter søndag d. 12. november - Merete Christophersen er tovholder og Kurt Verup har lovet at hjælpe, hvis mange.

 8.       Årets flidspræmie 2017.

Bestyrelsen blev hurtig enig.

 9.       Årets julefrokost 2017.

Bliver for en gang skyld udskudt til lørdag d. 13. januar 2018 i Esrum.

 10.   Kassereren og kassen

Kassereren fremlagde kort dokumentation for kassen og forklarede om nye regler for

vores opsparingskonto. Bankerne tager penge for alt.

 11.   Udtagelseskonkurrence i Patruljeklassen afviklet søndag d. 3. september 2017.

4 hundeførere gik videre til DM. Konkurrencen gav et lille overskud, jf. fremlagte regnskab.

Tak for hjælpen til alle.

 12.   Evaluering af Sjællandsmesterskabet d. 10. september 2017

Stor tak til alle, der gav en hånd med for at afvikle dette fantastiske arrangement.

Der er kun kommet positive tilbagemeldinger fra hundeførerne, dommerne og figuranterne.

Særlig stor tak til Merete for det store sponsorarbejde, der var med til at give klubben en meget flot overskud.

TAK TIL ALLE – også til vejret, der lige viste sig fra den flotte side på lige den søndag.

 13.   Generalforsamling onsdag d. 7. februar 2018 kl. 1900

Husk at kontingent skal være betalt for at man må deltage i generalforsamlingen.

Kr. 800 for aktive medlemmer og kr. 350 for passive.

 14.   Eventuelt.

Bestyrelse spiste et stykke smørrebrød.

Næste bestyrelsesmøde fastsat til onsdag d. 31. januar 2018 kl. 1800

 

Bestyrelsen                          

                                                            /Kurt Verup Runefelt

                                                                      Referent

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1. marts 2017.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1. marts 2017.

Til stede:
Tove Leth
Bjarne Frederiksen
Jørgen Olsen
Kurt Verup Runefelt
Sussi Nielsen

 

1. Gennemgang af tilsendt SMS til formanden fra utilfreds medlem. Bestyrelsen blev orienteret.

2. Gennemgang af referat fra Generalforsamlingen 01. februar 2017 – ingen kommentarer.

3. Orientering om referat fra områdebestyrelsesmødet d. 16. februar 2017 i Tåstrup.
Bestyrelsen blev sat ind i områdets holdning, om at negativ omtale af andre afdelinger
på de sociale medier ikke er ønskværdig.
Roskilde satte staks tingene i værk med tilfredsstillende resultat.

4. Referat fra medlemsmødet d. 22. februar 2017.
Debat om prioriteterne jf. klubbens budget.
Udvidelse af klubhuset vil blive lidt for dyrt og et lidt for stort arbejde.
Der arbejdes ud fra devisen: Sikring af skuret med jernrør - rydning af området bag klubhuset så containeren kan komme ind – flytning af køkkenet, således pladsen med det eksisterende køkken også kan blive til siddende bordplads.

5. Oprykningskonkurrence for patruljehunde til kriminalklassen d. 30. april 2017
Der forventes ikke det store deltagerantal.
Konkurrencen afholdes derfor i klubhuset .
Jørgen Olsen bliver tilmeldt som listefører af det nye elektroniske system

6. Patruljeudtagelsen konkurrence til DM d. 3. september 2017
Helsingør skal også står denne konkurrence.
Vi er mange medlemmer, at alle behøver ikke at hjælpe på samme tid, men lad os komme ”på tavlen” så de andre afdelingen ved hvem Helsingør er.

7. Sjællandsmesterskabet d. 10. september 2017
For år tilbage blev der afholdt et sjællandsmesterskab for Unghundeklassen.
Roskilde stod for dette i mange år, men så døde det hen.
Områdeleder for sektion 1 Mette Lindegaard, medlem i Frederiksværk og vores formand Tove Leth
arbejder med planerne om indførsel af konkurrencen igen.
Det var fremlagt på sidste områdebestyrelsesmøde med stor positiv tilslutning.
Der er 18 afdelinger på Sjælland + Lolland-Falster. Hvis man siger, at der kan deltage 2 fra hver afdeling, ja så bliver det til 36 deltagere.
Afdelingerne skal selvfølgelig stille med dommere og figuranter, men det kræver dog en del hjælp fra klubbens medlemmer.

Sjællandsmesterskabet skal have udgang fra Kvistgårds idrætsforening
Dato formentlig 10. september 2017.
Lad os se – der arbejdes på projektet.

8. Venskabsdyst med Frederiksværk.
På forberedelsesstadiet debatteres også en venskabsdyst med Frederiksværk d. 15. oktober 2017.

9. Sommerfest i Esrum
Der havde været et tilbud til afholdelse af sommerfesten. Bestyrelsen takker for tilbuddet, men det blev besluttet, at sommerfesten igen i år vil være hos Formanden, Esrum park 20, Esrum. Fredag d. 23. juni 2017 kl. 1700

10. Områdemøde torsdag d. 9. marts 2017 i Birkerød.
Mødet er for alle medlemmer i området = også jer.
Der hænges en deltagerliste op i klubhuset – Birkerød vil gerne vide sådan cirka hvor mange der kommer.

11. Eventuelt.
Stor tak til de ædle slikgivere – mangen en person i klubben har haft stor glæde deraf!

Kassereren orienterede om at der stadig var nogle medlemmer i restance. De tilskrives og erindres, da det da helt klart må være en forglemmelse.

Sekretæren tjekker op på mailadresserne til udsendelse gennem vores hjemmeside.

Figurantuddannelse: Man skal have været ude og se nogle konkurrencer og derigennem vist interesse,
således man ved hvad man går ind til.
Desuden skal man være klar over, at man altså skal ud og virke som figurant, såfremt man får uddannelse.
Dette vil man blive holdt op på.

For en gangs skyld spiste bestyrelse et par stykker smørrebrød.


Bestyrelsen                                                                      /Kurt Verup Runefelt

                                                                                                Referent

 

Generalforsamling 2017

DANSK POLITIHUNDEFORENING

HELSINGØR AFDELING

 

Emne: Generalforsamling 2017

Dato:   Onsdag d. 01. februar 2017  2

Sted:   Klubhuset, Kongevejen 425, 3490 Kvistgård.

21 medlemmer til stede.

 

Bestyrelsen:         Tove Leth                       Formand          2112-0078    

                          Bjarne Frederiksen          Kasserer           2835-7595

                          Kurt Verup Runefelt         Best.medlem      2466-0999

                          Jean Pedersen                  Best.medlem    2084-8390

                          Jørgen Olsen                    Best.medlem    2525-5626

                           Sussi Nymann                   Suppleant         2190-3456

                          Finn Kragh                        Suppleant         3113-1504

 

                                         Dagsorden

 Udsendt d. 14. december 2016.

 

1. Valg af dirigent

Joy Christensen blev enstemmigt valgt og modtog valget.

Indkaldelsen blev konstateret lovlig indvarslet.

 

2. Valg af referent

Bestyrelsesmedlem Kurt Verup Runefelt blev enstemmigt valgt.

 3. Formanden aflægger beretning

Formandens beretning for 2016:

Klubben har  lige mistet vort æresmedlem, Erling Jensen, som døde d. 15. januar 2017.

Erling blev bisat 26. januar 2017 fra Asminderød Kirke.

Klubben fik sagt et flot farvel med stor deltagelse fra PH Helsingør inkl. hunde og fane.

Der blev holdt 1. minuts stilhed for at ære Erling.

En anden trist begivenhed var, da Annette mistede sin mand Jørgen. Vi gav en flot bårebuket og klubben var repræsenteret ved begravelsen.

Første bestyrelsesmøde blev holdt en uge efter generalforsamlingen og derefter i april og august. På bestyrelsesmøderne blev der besluttet, at vi skulle sælge vores havetraktor og købe en ny, der kunne holde til at køre på vores store et areal.

Klubben måtte også til lommerne da taget var utæt.

Udgifter som var nødvendige.

Medlemsmøder har der været to af - det første var ikke så godt besøgt, men det var der så til gengæld på det andet, som blev afholdt i december.

Der kom nogle gode tiltag, bla. Hvalpehold, lydighedshold og lydighedscup.

Der har som tidligere år været afgang af medlemmer, men nye er kommet til.

Bjarne kan nok oplyse om medlemstallet (39 når alle har betalt)

Det er ikke kvantiteten af medlemmer vi skal gå op i, men kvaliteten af dem vi er.

Klubben er gode til at feste: sommerfest hos formanden i Esrum, sjove lege og godt humør og hygge i skuret. Hvis du ikke ved hvad der sker i skuret, ja så må du jo komme med i år.

Julefrokosten var samme adresse, igen hyggeligt og den flotteste KLUBSANG fra Lone.

Af andre festlige indslag, var der Tine`s 60 års fødselsdag i telt og med overnatning i telt

ved klubhuset – jeps hyggeligt. Tak til Eriks store telt.

Sussi fyldte 50 år og familien havde lavet en surprice fest for hende, hvor vi var mange fra PH der var med til at tage røven på Sussi. Også vores gave tog ”røven” på hende.

Niels blev også 50 år og der blev holdt åbent hus i Dannevang, Fredensborg.

Der er blevet afholdt lydighedskursus forår og efterår, hvor Kurt har afholdt teori.

Formanden var tovholder men fik stor hjælp fra Sussi og Bjarne.

På begge holdene var de så tilfredse at de fik os overtalt til at lave et nyt kursus på 10 gange for både forårs/efterårsholdene.

Hyggelige arrangementer:

Tak til Jean for at arrangerer træning på Ford i Helsingør (mørke – glatte gulve m.m.)

Tak til Niels og Jørgen for at arrangerer træning på rensningsanlægget i Hillerød, super træning med mørke – støj – glatte gulve og trapper.

Sommertræning i Sverige hos Lone og Manfred deltog 8 i. Særdeles vellykket med kæmpe arealer og kold øl krydret med sjove køretøjer og fællesbadning.

Natøvelse med Bjarne i køkkenet – skal det ikke gentages.

Spor- temadage i Esrum stod formanden for.

Træningsweekend i Tikøb blev så vellykket som det kunne blive – kun lidt regn.Super instruktører: Torben P fra Skovbo, Jeppe og David fra Århus og vores egne Jørgen og Kurt.

Hytten var perfekt og arealerne kunne vist ikke være bedre. Vi gør det igen fredag  29. sep. – til søndag 1. okt. og hytte samt instruktørstaben er allerede bestilt.

Konkurrencer:

Områdemesterskabet for patruljehunde blev vundet af Jean og Enzo, det var så flot.

Tove og Hannah blev nr. 6 i området ved udtagelsen til DM i Vinderklassen.

Vi afholdt patruljeoprykning i foråret og i efteråret afholdte vi Unghunde 2, hvor vi fik lov til at låne Kvistgård´s boldbaner og klubhus. Perfekt sted og vi fik meget ros af deltagerne, figuranterne og dommerne for en god konkurrence.

I november afholdt vi også klubmesterskab, som samtidig var prøvekåring for 8 hunde.

Der var 5 hunde der blev indstillet til kåring. Erling valgte at melde fra, så vi var 4 der tog til kåring. Desværre måtte Sussi og Niels udgå efter runderingen, men Lone og formanden gik igennem og fik kåret deres hunde.

Klubmesterskabet havde også en lydighedscup, der var  en god dag for de, der deltog og tillykke til Bjarne. Der var close race.

Oplysninger fra hovedbestyrelsen:

Man har besluttet at afvikle kriminal- og vinderklassen udtagelsen til DM på hver sin dag.

Tidligere blev begge klasser afholdt på samme dag, med det store problem er, at der manglede dommere og figuranter.

Område 6 er det område, der råder over flest i de klasser.

Der var 16 vinderhunde og hver vinderhund tager ca. 3 timer, hvilket giver mange baner og mange dommere.

På et referat fra Hovedbestyrelsen blev der indstillet til, at der ikke betales bladpenge til klubberne længere – da vi er en af de klubber, der tidligere havde vores eget blad, så afventer vi selvfølgelig i stor spænding.

Kontingent til hovedforeningen: der er indstillet til kontingent stigning på 50 kr. pr. medlem i 2018.

Det skal vi lige have i baghovedet når vi skal beslutte kontingent for 2018.

Der er også indstillet, at deltagerne ved DM selv skal betale et beløb for deltagelse plus samtidig er der nævnt andre mærkelige besparelser.

Hvis der er noget eller nogen, der er glemt er det ikke med vilje.

Tak for et dejligt år.

 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

Som ventet var der underskud i 2016 grundet de to store investeringer – græsslåmaskine og nyt tag på klubhuset.

I 2015 fik vi jo et nyt toilet, så det var også en dyrt år.

I 2017 skal vi have en ”cointainer” til græsslåmaskinen. Vi vil gerne beholde den.

Sponsor til maling tilbød sig. (Joy) og sponsor til at sætte cointaineren på plads (Niels). Sådan!

Men generelt ikke så ringe en økonomi endda, idet underskuddet ”kun” blev 33.735 kr. – og der er jo stadig en formue.

 

 5. Indkomne forslag (Skulle være formanden i hænde senest 3 uger før)

Et forslag om at afvikle 3-4 medlemsmøder om året indsendt af Merete.

God ide, især med tanke på det sidste meget positive medlemsmøde.

Bestyrelsens sætter datoerne ind  

(første bliver 22. februar kl. 1800 i Klubhuset med tanke på alt det der blev talt om under eventuelt – se senere!)

 

6. Fastsættelse af kontingent 2018

Aktive hæves med 100 kr. – til 800 kr.

Passive fastholdes til 350 kr.

Ingen afstemning – enighed.

 

7. Valg.

Kassereren                   Bjarne Frederiksen modtog genvalg 

Suppleant                     Finn Kragh modtog genvalg

Suppleant                    Sussi Nielsen modtog genvalg 

Revisor                        Søren Nymann modtog genvalg

Revisorsuppleant          Finn Kragh modtog genvalg

Fanebærere                  Jørgen Olsen og Christer Rasmussen

Alle enstemmig valgt med applaus.

Ingen modkandidater stillede op og ingen ønskede skriftlig afstemning.

 

8. Eventuelt

Der blev foreslået at der blev oprettet et AKTIVITETSUDVALG, der skal står for alt mellem himmel og jord, herunder fx:

 - Dyrlægeaften

 - Markedsføring

 - Måltavlen, ”fokusområder” blev gennemgået af Merete.

 - Logbogen – ”dine største problemer” var lavet på tavlen og blev gennemgået af Merete.

 - Tines lydighedscup, der afvikles over hele året. Tine gennemgik oplægget.

   2 lydighedsøvelser pr. gang – 5 gange om året i 2017.

   To klasser – ukårede, der kører efter kåringslydigheden og de kårede, der kører efter     

   konkurrencelydigheden.

   Dommere kan være erfarende hundeførere og pris 25 kr. pr. gang.

   Tilmelding 14 dage før

   Man får fokuseret på lydigheden og klubben får en lille indtægt.

 - PH introhold blev debatteret, men hænger i luften.

 - Logo på gavlen

 - Spejl på gavlen

 - Lone orienterede om brugen af Sindshvile og det skrevne ord med kommunen.

   Bestyrelsen og dem der har lyst tager et nyt møde. Kan det i det hele taget bruges.

   Lad os komme ind og se.

 

Til aktivitetsudvalget: Husk vi kan benytte Kvistgård Idrætsforening. Kvit og frit.

 

Følgende gav forhåndstilmelding til aktivitetsudvalg: Niels – Merete – Lone – Joy - Elsebeth.

  

Deltagelse i generalforsamling var betinget af betalt kontingent for 2017.

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved det traditionelle Stjerneskud.

       

 

     Dansk Politihundeforening, Helsingør Afdelingen længe leve!!!!

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. august 2016

DANSK POLITIHUNDEFORENING

HELSINGØR AFDELING

 

Emne: Bestyrelsesmødereferat

Dato:  Tirsdag d. 30. august 2016

Sted:   Esrum – hos formanden.

 

Bestyrelsen:         Tove Leth                    Formand          2112-0078    

                          Bjarne Frederiksen        Kasserer           2835-7595

                          Kurt Verup Runefelt       Best.medlem    4929-9029

                          Jean Pedersen               Best.medlem    2084-8390

                          Jørgen Olsen                 Best.medlem    2525-5626

 

                          Sussi Nielsen                   Suppleant         2190-3456

                          Finn Kragh                      Suppleant         3113-1504 (Afbud)

                           

1) Forrige referatet godkendt.

Det er lagt på hjemmesiden + der findes trykte eksemplarer i klubhuset.

 

2) Debat om kommende områdebestyrelsesmøde.

Nye sektion 1 medlemmer skal være kontingentfri det første kalender år.

De skal være medlem af en lokalforening, der ikke tjener noget det første kalenderår, men skal heller ikke betale til hovedforeningen.

 Forslag til ændring af pointsystemet til områdemesterskabet:

Det bedste resultat fra unghundeklassen og de 2 bedste resultater fra patrulje/kriminal/vinderklassen i hver delkonkurrence.

Dumpeprocenten til kåringer er for høj.

Forårets konkurrencer:

Områdemesterskab del 1 og del 2 + Områdemesterskabet.

Oprykningskonkurrence i patruljeklassen og Kriminalklassen. (vi lægger billet ind på den ene)

Unghunde 1.

Tove – Bjarne – Kurt tager med til områdebestyrelsesmødet d. 15. september 2016

Kulturhuset/Pejsestuen, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.

 3) Træningsweekenden i Tikøb.

Forventet indtægt 9000 kr. – 15 betalende -

Figuranter udgift 3000 kr.: Jeppe – David – Kurt – Torben P - Jørgen

Hytten koster 3535 kr.

Der forventes underskud, som klubben betaler – alle har fået tilbuddet om at komme med.

Sponsere ønskes – er der nogen der vil lave mad.

 4) Pengekassen.

Der er brug mange penge i år – ny græsslåmaskine og nyt tagbelægning, men der er over 125.000 kr. i kassen.

Der satses på ny hoveddør til næste år.

Ny tagbelægning er lagt på Klubhuset efter det regnede kraftigt ind. Pris: 10.400 kr.

 5) Medlemsoversigt.

Debat om nøgle til klubhuset.

Der inddrages nogle nøgler fra medlemmer, der aldrig kommer i klubben.

Man skal være aktiv for at have ret til nøgle + det er bestyrelsen, der bestemmer hvem.

 6) Kursushold.

Her i efteråret er det Tove og Sussi der afvikler.

Hvem vil være tovholder på dette. Jean, Bjarne, Merete, Victoria er gode emner.

 7) Unghunde 2 d. 6. november 2016

Afvikles fra fodboldklubben i Kvistgaard.

Københavnerfolk skal med ind over tilrettelægning.

Opfordring til indsamling af genstande.

Konkurrencetilrettelægger: Kurt Verup Runefelt, der sørger for oplæring af andre i klubben.

Tåstrup finder en overdommer ?????

Madtilrettelægger: Sussi

Grillmester: Niels med Bøf alla Oscar.

 8) Klubmesterskabet.

Lørdag d. 19. november: Lydighedscup øvelserne 1-5 (spring på minus 2 brædder)

 Ukårede efter kåringsprogrammet. 

 Søndag d. 20. november: Vinderklassen Tove – patruljeklassen Jean og Lille Kurt

 Mangler dommere (mindst 1 hver dag). Martin og Mette??

 9) Julefrokost

Lørdag d. 26. november 2016 – hvor følger….. Jørgen undersøger om mad!

 10) Medlemsmøde – behov?

Medlemmerne må sige til – der er ingen, der har ytret ønske herom.

 11) Fællestræning på renseanlægget i Hillerød

Lørdag d.15. oktober 2016 – Kirsebær Alle 15, 3400 Hillerød kl. 0900.

Sørg for at have kaffe, kage og frokost med.

 12) Kåringsholdet

Nedlagt i nuværende form. Der er for varierende fremmøde. Hvis man vil kåres, så skal man kører i ”overdrive” og ville det.

 XX) Eventuelt.

Foderekspressen har lavet tilbudskort minus 15 %. Kortene ligger i klubben, så bare spørg, så får du.

 Klubtrøjer – der kommer bestillingsliste op i klubhuset /Bjarne

Næste bestyrelsesmøde i Klubhuset.

                        Kurt Verup Runefelt 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 6. april 2016

Nu er det vel snart slut!

Bestyrelsesmøde d. 6. april 2016.

  

Tilstede : Tove, Bjarne, Sussi, Jørgen og Jean.

 

1) Referat fra d. 10. feb. 2016 blev godkendt.

 2) Tove fortæller om områdebestyrelsesmødet :

  - Der blev bedt om at få flere figuranter ud og figurere.

  - Kian uddanner øvelse 11 figuranter og holder dem vedlige.

  - PH Hovedbestyrelse mangler afdelinger der vil påtage sig afholdelse

   af DM fra 2017 og fremover, ingen har meldt sig.

  - Mikkel O. Olsen har overtaget Områdeleder posten efter Eva.

  - Annette Fejsø stopper som kasserer for området til næste valg i 2017.

 3) Der stiller 7 hunde til oprykningskonkurencen for patruljehunde i Helsingør

  d. 24./4-16, da vi ikke er så mange holder vi det i klubhuset og ikke i Kvistgård

  fælleshus/boldbaner.'

  - Kurt er tilrettelægger og Bjarne og Tove hjælper til.

  - Der er givet tilsagn på spormarker og skov.

  - Manfred vil gerne lave vores madpakker, han skal bare have et ca. antal.

  - Foreslag om at sælge kage og evt. toast/pølser.

 4) Sweat-shirt og T-shirt er bestilt hos trykkeren.

  - Bliver leveret ca. d. 16./4-16.

 5) Arbejsdag :

  - Klubhus skal males,- Jørgen undersøger om vi har maling.

  - Nye stolper til afbinding af hunde skal købes, plus stolpe til haveslange.

  - Snak om vi skal rykke rundt på opstilling af borde i klubhuset.

  - Der skal klippes grene rundt omkring.

  - vask af springbræt og bord/bænke sæt ( højtryksspule ).

 6) Spejderhytte er lejet. Kurt har reserveret skov til weekenden. Vi vil spørge på

  spormarker der ligger lige op af spejderhytten. Det gør vi først når vi nermere

  os weekenden.

7) Sussi spørger til om vi kan få et førsthjælpskursus til hund,- hun undersøger

  det selv.

  - Aftalt at vi afholder et kvartalsmøde/medlemsmøde for alle medlemmer.

   Første gang onsdag d. 11. maj kl 17, hvor vi bla. skal planlægge arbejds-

   dagen og indkøb. Vi skal også snakke om vedr. ris og ros.

 8) Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 17. aug. 2016 kl 18.00.

Referant: Jean Pedersen

 Ps.: Mette Lindegård, Hundeafdelingen Nordsjællands Politi er interesseret i at få træningstilladelse af Willy på pladsen ved tekniskforvaltning, Tove har talt med Willy om det og han er positiv.

Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. februar 2016

Emne: Bestyrelsesmødereferat

Dato:   Onsdag d. 10. februar 2016

Sted:   Klubhuset.

Bestyrelsen:       Tove Leth                        Formand          2112-0078    

                          Bjarne Frederiksen          Kasserer           2835-7595

                          Kurt Verup Runefelt       Best.medlem    4929-9029

                          Jean Pedersen                  Best.medlem    2084-8390

                          Jørgen Olsen                    Best.medlem    2525-5626 (Ikke til stede)

                           Sussi Nymann                 Suppleant         2190-3456

                          Finn Kragh                      Suppleant         3113-1504              

1) Generalforsamlings referatet godkendt.

Det er lagt på hjemmesiden + der findes trykte eksemplarer i klubhuset.

2) Kommende områdebestyrelsesmøde.

Det er torsdag d. 25. februar 2016 i Tåstrup.

Klubben bliver repræsenteret af Tove, Kurt og Jean + muligvis Bjarne, såfremt operationen går OK /skulderen.

-            Forslag der er kommet fra Hovedbestyrelsen var til debat og vores holdning lagt.

-           Helsingør afd. vil lægge billet ind på konkurrencen Unghunde II d. 6. november 2016.

 3)Tilmelding til konkurrencer.

HUSK nu at tilmelde jer konkurrencerne senest en måned før, for tilmeldingerne skal være området i hænde senest 3 uger før.

 Områdemesterskabet del 1 i Frederiksværk d. 6. marts 2016: Klubben deltager med

-          Tove i Vinderklassen, Jan-Verner i Kriminalklassen og Jean i Patruljeklassen.

 Områdemesterskabet del 2 i Tåstrup d. 20. marts 2016: Ingen her fra klubben deltager.

 Unghund I i Birkerød d. 3. april 2016: ??

 Områdemesterskabet FINALEN på Politihundeskolen d. 10. april 2016: ??

 Kriminaloprykning i Skovbo d. 23. april 2016:

 Patruljeoprykning i Helsingør d. 24. april 2016: SÆT X I KALENDEREN VI SKAL BRUGE FOLK

 4) Patruljeoprykning i Helsingør d. 24. april 2016: Kurt Verup arrangerer.

                                                MEN SÆT X I KALENDEREN VI SKAL BRUGE FOLK.

 5) Kursushold

Nyt kursushold i foråret 2016 med start lørdag d. 12. februar 2016 kl. 1300

Pris 600 kr.

Tovholder bliver Tove Leth og Bjarne Frederiksen m.fl. som står klar.

Der er reklameret på hjemmeside.

 Kåringshold med Sussi, Finn, Erling, Stig og Lone starter op lørdag d. 5. marts 2016

 6) Tryk på tøj.

Bjarne Frederiksen har fået en aftale i stand med 3T Thorup Textil Tryk, H.P.Christensensvej 1,

3000 Helsingør.

Skabelonen er lavet – se på Bjarnes og Toves jakker/vest.

Pris er 50 kr. for tryk på jakke/vest

Pris er 10 kr. for tryk på T-shirt.

Der er garanti, såfremt man køber tøjet hos dem, men ingen garanti på trykket, såfremt man kommer med eget tøj gr. produktions måde og kemikalier.

Der arbejdes videre med indkøb af T-shirts m. tryk.

 7) Arbejdsdag i klubben

Bliver lørdag d. 21. maj 2016 kl. 0900. Så alle skal i arbejdstøjet.

Der skal males udvendigt og formentlig rykke lidt om på køkkenet.

 Græsslåmaskinen er godt slidt – har kostet ca. 5000 kr. i 2015.

Vi køber ny græsslåmaskine, idet vi har fået en bud på 10.400 kr. for vores.

Den nye med frontklipper koster 24.995 kr., så vi skal af med ca. 20.000 kr.

 8) Sommerfest.

Sommerfest hos Kurt og Tove, Esrum Park 20, Esrum lørdag d. 11. juni 2016. kl. 1700

 9) Langelandsweekend eller i spejderhyttet i Tikøb?

Bjarne vil arbejde vider på en spejderhytte, der hedder Egemosen på Tinkerupvej i Tikøb.

Der er plads til 40 og koster 3500 kr. + forbrug.

Det koster jo også dyrt at komme til Langeland, så de penge er jo sparet + vi kan være flere.

 10) Takt og tone i klubben.

Forslag er modtaget. Det vil blive skrevet rent og hængt op i klubben.

 11) Medlemsmøder.

Er der behov for medlemsmøder. Der vil blive set på det som en god ide – gerne med et kort oplæg/foredrag til møderne.

 12) Eventuelt.

Alternative træningssteder blev debatteret.

Der arbejdes på sagen.

Ny spormark er fundet, nu skal vi bare have tilladelsen til at være der.

 13) Næste bestyrelsesmøde.

Onsdag d. 6. april 2016 i Klubhuset.

 

            Kurt Verup Runefelt / Referant

Generalforsamling i PH Helsingør, onsdag d. 3. Feb. 2016 kl. 1900

Dejlige hvalpe i klubben.

Referat:

 • 20 medlemmer til stede

1. Valg af dirigent : Annette Hansen – lovlig indkaldt fra dec. 2015

 2.  Valg af referent: Kurt Verup Runefelt

 3.  Formandens beretning:

 Så gik 2015 .

Vi gik ud med 43 medlemmer, hvilket var en fremgang på 6 i løbet af året.

Konkurrence mæssigt var det et dårligt år - kun Tove Leth og Jan Verner Larsen stillede op i officielle konkurrencer.

Tove fik en vinderhund og deltog bl.a. ved udtagelsen til DM, men den glippede desværre.

Jan Verner deltog til DM i Patruljeklassen og fik en 5. plads. Hunden, ja den blev til  en kriminalhund. Tak og tillykke til begge.

Tove Leth blev uddannet som dommer.

P.t. har vi 4 på instruktørkursus.

Klubben har fået sit eget toilet og bad. Kassereren Bjarne skaffede toilettet fra Jylland, og stor tak til alle der gav en hånd med og især tak til Nis for alt gravearbejdet og tilslutning af vand og kloak og Jørgen, der stod for strømmen.

Klubbens arbejdsdag gik for fulde – en stor den af facaden på klubhuset blev skiftet – toilettet blev malet og færdiggjort og mange mange andre flere ting blev ordnet.

Klubben har afholdt 2 fester i 2015. Sommerfesten stod Kurt og Tove for medens Nis og frue stod for julefrokosten, hvor vi næsten sneede inde.

Kriminalopryknings onkurrencen for hele området blev afviklet d. 25. april, hvor Manfred havde lavet maden til alles kæmpe store tilfredshed.

Og ja – et lille smut omkring Langeland var vi også som sædvanlig.

Stor tak til de øvrige i bestyrelsen – med den type mennesker kan man godt tillade sig at være syg og ikke særlig aktiv.

En stor tak til alle medlemmer for det store fremmøde og det altid gode humør.

Formandens beretning blev godkendt, hvorefter formanden gik af.

4. Kassereren fremlagde regnskabet. 

Kassereren fremlagde et let forståeligt regnskab.

For første gang kom klubben ud med en lille underskud, men tror da pokker, når man ser på hvad der er blevet investeret i år.        

 Flot underskud der blev vedtaget og godkendt af generalforsamlingen.

 5. Indkommende forslag – der var ikke kommet nogen forslag.

 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret i 2017.

               700 kr. for aktive og 300 kr. for passive medlemmer

 7. Valg 

Ny formand blev Tove Leth

Bestyrelsesmedlem Jean Pedersen (blev valgt ind i stedet for Tove.)

Bestyrelsesmedlem Kurt Verup Runefelt blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jørgen Olsen blev genvalgt.

(Nåh ja. Kassereren Bjarne Frederiksen er der stadig)

Suppleant Finn Kragh og Sussie Nielsen

Revisor: Søren Nymann

Revisorsuppl. Finn Kragh

Fanebærere: Jørgen Olsen og Christer Rasmussen

Ingen kampvalg

 8. Eventuelt

Snakken gik lidt på om man i stedet for Langeland skulle finde noget i nærheden. Der kom ikke nogen entydigt tilkendegivelse.

 • Lone: bare ros – et fantastisk sted at gå til hundetræning. 
 • Legetøjsmuseet er næsten solgt – spormarker?? – alle skal holde øjne med nye.
 • Hurra til den afgående formand Erling, der fik overrakt blomster.
 • Tove takkede for valget som ny formand.

Dirigenten takkede for god ro og orden med et trefoldig leve for klubben og derefter var klubben vært ved en let anretning i form at flotte smørebrød – og vi kunne ikke spise op!

 P.B.V.

 Kurt Verup Runefelt

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamling i PH Helsingør, onsdag d. 4. Feb. 2015

Referat:

 • 21 medlemmer til stede

 1. Valg af dirigent : Annette Hansen – lovlig indkaldt fra 11. dec. 2014

 2.  Valg af referent: Kurt Verup Runefelt

 3.  Formandens beretning:

 Så er der igen gået en år 2014. Klubben gik ud af året med 31 aktive og 6 passive – en tilbagegang på 8 aktive og 2 passive, men der er garderet lidt, da klubben har startet det nye år med 5 nye aktive.

Klubben fik inden sek. 2 deltagere i Områdefinalen. Tove fik en anden plads i de indledende runder med begge hunde.. Helsingør afd. afholdt Områdemesterskabsfinalen, hvor kriminal/vinderklassen blev en kamp mellem de to områdeledere.  Eva vand med 0,1 point over Mette.

Vores egen  Jan Verner Larsen vandt Unghundeklassen – FLOT.

Unghunde 1 deltog vi med 6 hunde. Tove vandt m. Hummer, Kurt fik sin anden ½ oprykning, så de tog begge hjem med hver sin patruljehund. TILLYKKE. Jean fik sin første ½ oprykning. FLOT.

Tove og Kurt deltog i patruljeoprykningskonkurrencen. Tove blev nr. 3 med Hannah, der blev kriminalhund pr. juli måned. TILLYKKE.

Klubben havde arbejdsdag i Maj. Utroligt hvor meget vi kan samle i løbet af et år. Tak for god opbakning.

Sommerfesten blev afholdt hos Tove og Kurt Verup – en kanon fest med god mad og der manglede heller ikke drikkevarer (vand).

I Kriminaludtagelsen til DM deltog Tove med Hannah, hvor der blev lavet en ½ oprykning til Vinderklassen: FLOT. Tove landede på landsplan på 11 pladsen – øv, der kom 10 med til DM.

I Patruljeudtagelsen til DM deltog Tove med Hummer, hvor hun lavede en ½ oprykning til kriminalklassen, men med flotte 0,0 fradrag i øvelse 11. Det er ikke mange beskåret at gøre dette.

Langelandsweekenden løb af stablen med 14 deltagere – STORT TAK til Søren, der år efter år stiller hus til rådighed. Lækkert.

Klubmesterskabet blev afviklet i starten af oktober, hvor Tove med Hannah vandt kriminalklassen, hvor Tove med Hummer vandt patruljeklassen, hvor Jean med Enzo vandt unghundeklassen, hvor Erling med Actos vand ukåredeklassen og hvor Merete med Ringe vandt lydigshedsklassen.

Unghunde 2 deltog kun Jean med Enzo, men han gjorde det med brovour kun 0,3 point fra den øverste plads. TILLYKKE med 2. pladsen og tillykke med patruljehunden, idet det gav den anden ½ oprykning.

Vedr. præmieafregning for området blev klubben nr. 3. Skovbo og Tåstrup lå før os.

Julefrokosten blev afviklet hos Jens i Slangerup. Også her manglede der ikke vand. Tove blev – som I nok har regnet ud – igen den helt store præmiehøster.

Stor tak til de øvrige i bestyrelsen – en stor tak til alle medlemmer for det store fremmøde og det altid gode humør.

Formandens beretning blev godkendt.

 

 4. Kassereren fremlagde regnskabet.

                Kurt lave en glimrende gennemgang som alle kunne forstå. Flot overskud.

 5. Indkommende forslag – der var ikke kommet nogen forslag.

 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret i 2016.

               700 kr. for aktive og 300 kr. for passive medlemmer

 7. Valg

 Kasseren blev Bjarne Frederiksen, idet Kurt aagaard takkede af

Bestyrelsesmedlem Tove Leth genvalgt

Suppleant Jean Pedersen og Finn Kragh

Revisor: Søren Nymann

Revisorsuppl. Finn Kragh

Fanebærere: Jørgen Olsen og Søren Nymann

8. Eventuelt

 Der blev ønsket længere frist til Klubmesterskabet – taget til efterretning.

Hold op med "murren" i krogene – kom frem med det, hvis der er noget der knager. Meget gerne til bestyrelsen – ellers kan bestyrelsen først reagerer langt inde i forløbet.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden med et trefoldig leve for klubben og derefter var der en ny alternativ form for stjerneskud fra Fredensborg. Lækkert.

"Generalforsamlingen startede kl. 1905 og der blev råbt hurra kl. 1945."

 

P.B.V.

  

Kurt Verup Runefelt

Generalforsamlingen 2014

Generalforsamling i PH Helsingør, onsdag d. 5. Feb. 2014

Referat:

 • 15 medlemmer til stede

 1. Valg af dirigent : Annette Hansen

 2. Valg af referent: Kurt Verup Runefelt

 3. Formandens beretning:

 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, så formanden anmodede medlemmer om at "skyde" – ej holde sig tilbage.

Ris og ros kan være godt på mange måder.

Klubben var ved årsskiftet på 39 aktive medlemmer og 8 passive medlemmer.

Klubben har p.t. 11 kårede hunde – det højeste nogensinde.

Tillykke til alle, der havde repræsenteret klubben ved konkurrencer.

Tove fik en 2. plads i områdemesterskaber i unghundeklassen.

Bruno og Tove lavede oprykninger til patruljeklassen

4 hunde blev kåret i 2013 – klubbens dumpeprocent var 0%.

Unghundekonkurrencerne gav flere ½ oprykninger.

Stor tilslutning til arbejdsdagen i maj.

Sommerfesten blev afholdt på Legetøjsmuseet.

Julefesten med præmieoverrækning fra klubmesterskabet blev afholdt hos Jens i Slangerup.

Jean fik årets flidspokal. Tove fik totalt 6 pokaler fra flere klasser – 2 hunde.

Langelandsweekenden forløb med 18 personer – kanont humør m. alt.

TAK:

Takkede de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et roligt år med kun et bestyrelsesmøde.

Tak til Lars for dejlige 5 års som redaktør for klubbladet.

Tak til Tove og Jean, der kørte lydighedsholdene.

Tak til Line og Morten for dejlig levering af mad.

Tak til Sussi for kørsel med hundefoder.

Tak til Nis – vores dejlige tømmermand.

Jan Verner Larsen er blevet formand for arbejdsudvalget og dermed også en plads i hovedbestyrelsen.

4. Kassereren fremlagde regnskabet.

 

Kurt lave en glimrende gennemgang som alle kunne forstå.

5. Indkommende forslag – kun et, men det blev trukket tilbage lige inden generalforsamlingen

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret i 2015.

                700 kr. for aktive og 300 kr. for passive medlemmer

 7. Valg

 Formanden Erling Jensen genvalgt

Sekretær Kurt Verup Runefelt genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jørgen Olsen genvalgt

Suppleant Jean Pedersen og Vivian Bang

Revisor: Søren Nymann

Revisorsuppl. Vivian Bang

8. Eventuelt

 ros fra Jane til alle.

 Billederne på væggene bør opdateret.

 Mere lys på træningsbanen ville være ønskeligt, men der det lille problem, at der kun er 1x16 amp. i klubhuset. LED lys var en mulighed.

Debat og samtale over emnet, at der er medlemmer, der føler sig overladt til sig selv.

 Hovedreglen må være, at man møder til tiden – lørdag kl. 0900. Derefter går træningen i gang

og der skal nydes og ydes i forholdet 1:2.

Dette kniber for nogle – kommer daskende for sent – kommer ikke hver gang – går før

træningen er færdige – yder ikke men nyder i stor stil. Disse hundefører er der også plads til

i klubben, men de har ikke krav på at kræve en personlig træner.

Henviser til forsiden på vores hjemmeside.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og derefter var der smørrebrød fra Brugsen i Fredensborg.

 P.B.V.

 Kurt Verup Runefelt

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.01 | 17:18

Hej Katharina
Der bliver ikke noget nyt hvalpehold 1 i marts . Vi har muligvis ledige instruktører til et i april.
Send gerne en mail til: hvalpehold@gmail.com

...
27.01 | 11:45

Hej, er der opstart ef et hvalpehold senere på foråret? Evt marts/april måned.
Bedste hilsner
Katharina

...
28.01 | 16:55
Lydighedshold har modtaget 12
27.01 | 12:54
Stress har modtaget 9
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE